SZF


A Kunex Futárszolgálat aktuális Általános Szerzdési Feltétele ide kattintva érhet el.
Általános Szerzdési Feltételek
(KunEx Futárszolgálat, mint vállalkozás)

1. A futárszolgálati szerzd felek

1.1. A szolgáltató - a futárszolgálat


KunEx Futár Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (továbbiakban: KunEx Futárszolgálat)
Székhelye: 1213 Budapest, Cirmos sétány 21. III./16.
Postacím: 1213 Budapest, Cirmos sétány 21. III./16.
Adószám: 21566763-2-43
Telephelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 30.
Ügyfélszolgálat címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 30.
A futárszolgálat nyitva tartása: hétftl-péntekig 8:00-18:00 óráig
Rendelésfelvétel: 347-03-67, 347-02-68
E-mail: kunex@kunex.hu

A futárszolgálat alaptevékenysége: futárpostai tevékenység a Magyar Köztársaság területén.
 

A KunEx Futárszolgálat vállalja, hogy a garantált idej könyvelt postai küldemény felvételét végz futárszolgálati alkalmazott a küldeményt a címzettnek történ kézbesítésig személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely idpontban rendelkezhessen a futárszolgálatnál lév küldemény címzettjének vagy címzésének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

A futárszolgálati tevékenység ellátásához a KunEx Futárszolgálat közremködt is igénybe vehet.

1.2 Az ügyfél

Futárszolgálati ügyfél lehet az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerzdési Feltételeknek megfelel, illetve indokolt esetben, egyedi szerzdésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a futárszolgálati szolgáltatást.

A KunEx Futárszolgálat szolgáltatásai igénybevétele esetén feladó ügyfélnek (továbbiakban: Feladó), a küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.

Címzett: a futárszolgálatra bízott küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán címzettként megjelölt ügyfél.

A szerzdéses futárszolgálati kapcsolat fennállásától függetlenül a KunEx Futárszolgálat ügyfélnek tekinti azt a személyt, aki/amely tudakozódási eljárást indít, illetleg a KunEx Futárszolgálattal szemben igényt érvényesít.

2. A
futárszolgálati szerzdés tárgya

A KunEx Futárszolgálat szolgáltatói szerzdése alapján a KunEx Futárszolgálat vállalja, hogy az Általános Szerzdési Feltételekben és a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel méret, tömeg, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvev részére kézbesíti.

Az Általános Szerzdési Feltételek részletesen ismerteti a futárszolgálati küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a tartalomra vonatkozó elírásokat.

Futárszolgálati küldemény: a jelen szállítási feltételek vonatkozásában, tömeg- és mérethatároknak megfelel - a küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen) - megcímzett küldemény.

A futárszolgálati küldemény fajtái: levélküldemény és áruküldemény, amelyet a KunEx Futárszolgálat fuvarlevél kíséretében közúti jármvön szállít.

3. A futárszolgálati szerzdés létrejötte, módosítása, megsznése

3.1 A futárszolgálati szerzdés létrejötte


A futárszolgálati szerzdés a küldeménynek a Szolgáltató által történ felvételével, vagy a futárszolgálati szolgáltatási szerzdés Szolgáltató és a Feladó által történ aláírásával jön létre. A küldemény felvétele a küldemények átvételével, továbbá az átvétel írásbeli elismerésével történik.

A szolgáltatási szerzdés teljesítésének megkezdését a szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos idpontjának feltüntetése és az árufelvev megbízott (futárszolgálati alkalmazott) aláírása igazolja.

Ha az Általános Szerzdési Feltételek a szerzdés alakiságára írásbeli formát ír el, akkor a futárszolgálati szolgáltatási szerzdés az írásba foglalt szerzdés  - valamennyi szerzd fél - aláírásával jön létre.

A futárszolgálati szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató - az egyedi kivitelezés futárszolgálatnál használatos szállítóleveleket is - díjmentesen köteles a Feladó számára biztosítani.

A küldeményt - ha arról a szerzd felek másként nem állapodtak meg - a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelel burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyivánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.

A futárszolgálat díjának kiegyenlítése - ha az Általános Szerzdési Feltételek vagy a Felek eltéren nem rendelkeznek - a küldemény kézbesítése utáni els szolgáltatási díj számlájának kézhez vételét követ nyolc munkanapon belül esedékes. Szerzdés szerint a fizetési id hosszabbodhat, de ennek feltéle a szerzdés írásbeli alakisága.

A futárszolgálati szerzdés esetében jelen Általános Szerzdési Feltételek rendelkezéseitl a Felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Nem térhetnek el a Felek az Általános Szerzdési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fzd jogát sérti vagy veszélyezteti.

3.2 A futárszolgálati szerzdés módosítása (utólagos rendelkezés)

A futárszolgálati szerzdés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

a Feladó szerzdés-módosítása a küldemény továbbítása eltt:

a küldemény Feladója - az utólagos rendelkezés keretében - meghatározott díj ellenében külön. és különleges szolgáltatást kérhet a futárszolgálattól, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás eltt visszakérheti.

3.3 A feladó szerzdés-módosítása a küldemény továbbítása után

A Feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó futárszolgálati szabályok megfelel alkalmazásával - külön díj ellenében - a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a Szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell venni.

Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesít helyhez történ továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat a futárszolgát részére meg kell fizetni.

4. A futárszolgálat nyújtásának megtagadása

4.1 Szerzdéskötés és teljesítés megtagadása


A KunEx Futárszolgálat a szolgáltatásra vonatkozó szerzdés megkötését, illetleg teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

- a szerzdés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik,
- a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti
- a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó elírásoknak a küldemény nem felel meg.

A teljesítés elzek szerinti megtagadásából, illetleg a küldemény visszakézbesítésébl származó többletköltségek a Feladót terhelik.

A KunEx Futárszolgálat megtagadhatja a szerzdés megkötését, ha

- a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, illetleg
- a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek - a futárszolgálat tevékenységi körén kívül álló okból - nem állnak rendelkezésre,
- a szolgáltatást olyan feladó kívánja igénybe venni, akinek bármilyen jogcímen lejárt tartozása van a KunEx Futárszolgálattal szemben.

Ha a KunEx Futárszolgálat alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerzdés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerzdés megkötését attól teheti függvé, hogy a feladó bizonyítja-e a KunEx Futárszolgálat feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a Szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

4.2 A futárszolgálati szerzdés megsznése

A szolgáltatási szerzdés megsznésének esetei:

- a KunEx Futárszolgálat a szerzdésben vállalt szolgáltatást teljesíti
- a küldemény kézbesíthetetlen
- a Feladó a szolgáltatási szerzdéstl eláll.

4.3 Kézbesíthetetlen küldemények:

A futárszolgálat szempontjából kézbesíthetetlennek minsül a küldemény, ha

- azt a szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek kézbesíteni és feladónak visszakézbesíteni nem lehet, vagy
- a küldeményt terhel díjat, a küldemény feladója - vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett - nem fizette meg.

A futárszolgálatnál a szállításból kizárt és feltételesen szállítható küldeményeket, valamint a szállítás feltételeit az 1. számú Melléklet tartalmazza.

Kézbesíthetetlen küldemény esetén a KunEx Futárszolgálat a könyvelt küldemény kézbesíthetetlenségének megállapítását követ hatvanadik naptól számított egy hónapon belül a címzettet, ennek eredménytelensége esetén a Feladót - a határid megjelölésével és az átvétel elmulasztásának jogkövetkezményeire történ felhívás mellett - a küldemény felvételére felszólítja.

Ha  a futárszolgálat által tett felszólításra sem a Címzett, sem a Feladó nem válaszol, illetve a küldeményt nem veszi át, a KunEx Futárszolgálat a küldeményt a feladástól számított hat hónap elteltéig rzi, utána a csomagküldeményt felbontja, majd értékesíti - illetve  ha nem értékesíthet - megsemmisíti. Az egyéb küldeményeket a futárszolgálat megsemmisíti.

A KunEx Futárszolgálat az értékesítésbl befolyt összeget  - a felmerült költségek levonását követen, e költségek egyidej feltüntetése mellett - bírósági letétbe helyezi.

5. A futárszolgálat igénybevételének általános szabályai

5.1 A Feladó feladatai

5.1.1 A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele


A Feladó kötelessége és felelssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerzdési Feltételekben meghatározott feltételeknek megfeleljen.

A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerzdési Feltételek tiltja. Az Általános Szerzdési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az Általános Szerzdési Feltételekben elírt feltételekkel adhatók fel. A futárszolgálati szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. számú Melléklet tartalmazza. Tárgyakat a mködésükhöz szükséges energia- illetleg erforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszer mködésbe lépést megakadályozza.

A KunEx Futárszolgálat nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a futárszolgálati szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy, a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A Feladó felels a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a KunEx Futárszolgálat berendezéseiben és más - a futárszolgálat által kézbesített - küldeményekben okozott károkért, köteles viselni saját kárát és megtéríteni a KunEx Futárszolgálat felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Feladó a jogszabályokban és az Általános Szerzdési Feltételekben foglalt elírásokat nem tartotta be.

5.1.2 Csomagolás, lezárás, címzés

A Feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzésérl és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelen véd, biztonságos csomagolásról.

Küldemények csomagolása: a küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelen úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a bels tartalmat megvédje.

Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.

Küldemények lezárása: a burkolatnak, a bels- és küls csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

Küldemények címzése: a küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A KunEx Futárszolgálat nem fogad el szállításra olyan küldeményt, amelynek címzését áthúzás, átírás útján vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.

A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a Feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáersített címiraton - tintával, gépírással, golyóstollal vagy nyomtatással - illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísér okiraton kell feltüntetni. Ilyen esetben lehet függ, ragasztott vagy varrt címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felersíteni a küldeményre, hogy az a futárszolgálati kezelés során ne válhasson le.

A küldeményeken a feladónak a következ címadatokat kell feltüntetnie:

- a címzett (címzettek) nevét, illetleg elnevezését és elérhetségeit,
- a küldemény rendeltetési helyét - település nevét,
- a címhelyet - az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs helyrajzi számot), a lépcsház számot,
- a közelebbi címet - az emelet, és az ajtószám megjelölésével,
- címhely irányítószámát.

Amennyiben a Feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az els helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a KunEx Futárszolgálat a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.

A címzett feladatait az Általános Szerzdési Feltételek tartalmazza.

6. A futárszolgálat díjának megállapítása és kiegyenlítése
6.1 Díjak megállapítása


Az Általános Szerzdési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért a Feladó díjat tartozik fizetni.

A szolgáltatások díját a hatályos Díjszabás, jelen Általános Szerzdési Feltételek 2. számú Melléklete tartalmazza.

Felek a 2. számú Mellékletben található futárszolgálati díjazástól és kedvezményrendszertl, közös megállapodás alapján eltérhetnek.

A futárszolgálat díjait - a szolgáltatóval kötött írásbeli szerzdés alapján és ennek feltételei szerint - banki átutalással ki lehet egyenlíteni.

A futárszolgálat díját Szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a KunEx Futárszolgálat a díjváltozás bevezetését megelz 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról e-mailen, faxon, telefonon lehetség szerint tájékoztatja.

A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új, elfogadott díjakat kell megfizetnie.

A KunEx Futárszolgálat a szolgáltatások díját és a küldeményt terhel egyéb összeget a küldemény kézbesítésétl számított 1 (egy) éven belül követelheti.

6.2 Díjfizetési módok

A futárszolgálat díjának lerovása történhet a feladó, vagy a címzett által készpénzzel és átutalással. Bérmentesít gép alkalmazására nincs lehetség és mód.

Készpénzes fizetés: a KunEx Futárszolgálat alap esetben a Feladó írásbeli utasításának megfelelen készpénzes számlát állít ki a kézbesítést követen a Feladónak, vagy a kézbesítéskor a címzettnek.

Átutalásos fizetés: a KunEx Futárszolgálat külön megállapodás esetében átutalásos számlát állít ki a Feladó, vagy a címzett részére, amelyet az ügyfelek a számla esedékességének napján átutalással rendeznek.

7. A futárszolgálat szolgáltatásai (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

A KunEx Futárszolgálat minden küldeményt az átvétel elismerését követen könyvelve, nyilvántartva, kézbesítéskor átvetetett és a Feladónak az aláírt dokumentumot visszaküldve szállít és kézbesít.

7.1 Igényelhet futárszolgálati szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

- motoros futárszolgálat
- autós futárszolgálat
- puttyonyos futárszolgálat

A KunEx Futárszolgálat Budapest közigazgatási határán belül (helyben), a motoros futárszolgálat esetében 90, autós futárszolgálat esetében 120, puttyonyos futárszolgálat esetében 180 percen belüli kézbesítési garanciát vállal a küldemény kézbesítésére a felvétel idpontjától számítva, azzal, hogy ezen kötelezettség több cím, illetve vis major esetén a KunEx Futárszolgálatot nem terheli. A KunEx Futárszolgálat vidéki szállítás esetében a Budapestrl induló küldeményekre 12 órás kézbesítési garanciát vállal.

Külön díjazás alapján igénybe vehet futárszolgálati szolgáltatások:

- ügyintézés, anyagbeszerzés, valamint rakodás (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

A feladó választása szerint az alábbi szolgáltatások kérhetek díjmentesen:

- várakozás, rakodás, ügyintézés, valamint anyagbeszerzés els 10 perce ingyenes
- a küldemény átvételérl esetenként igény szerint díjmentesen értesítjük ügyfeleinket
- szerzdéses partnereink részére lehetség van költségkódonkénti számlamelléklet elkészítésére.

A küldemény díját készpénzben, vagy a szerzdésben rögzített feltételek szerint átutalással kell fizetni.

7.1.1 Felvétel

A küldemények felvétele meghatározott idben telefonon vagy írásban bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. A KunEx Futárszolgálat közli az ügyféllel a telephelyi felvétel várható idpontját.

A küldemények felvételét az ügyfél és a KunEx Futárszolgálat szóbeli megállapodása alapján a KunEx Futárszolgálat alkalmazásában álló KuneX Futár végzi.

A futárszolgálat a 347-02-67-es telefonszámon rendelhet meg.

A KunEx futárszolgálati szerzdés létrejöttét, valamint a küldemény KunEx Futárszolgálat általi átvételét a KunEx futár-szállítólevél aláírása bizonyítja.

Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történ biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, továbbá ha a küldemény a szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az Általános Szerzdési Feltételek 1. számú Mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasíthatja.

7.1.2 Tömeg- és mérethatárok

A KunEx Futárszolgálat futárszolgáltatással szállítható küldemények tömeg- és mérethatárai a szállítási eszközök figyelembevételével a következk:

- motorkerékpáros szállítás esetén

 • tömeghatár: 5 kg
 • mérethatár: 35*25*20 cm (hosszúság*szélesség*magasság)
- autós szállítás esetén
 • tömeghatár: 150 kg összsúly 1
 • mérethatár: autótípustól függ
- puttonyos szállítás esetén
 • tömeghatár: 500 kg összsúly
 • mérethatár: 170*120*110 (hosszúság*szélesség*magasság) 2,3
1 egy csomag maximális súlya 20 kg lehet
2 egy csomag körmérete a 3 métert, illetve a leghosszabb oldala a 2 métert nem haladhatja meg!
Puttonyos autónál a raktér hossza 1,5 méter!
3 a megadott méretek a járm típusától függen kis mértékben eltérhetnek

A futárszolgálati küldemények jelen pont szerinti csoportosítása a küldeményre irányadó szolgáltatási díj szerinti besorolást adja meg, és nem vonatkozik feltétlenül a küldemény továbbítását elvégz szállítóeszközre.

A konkrét szállítóeszközt minden esetben a KunEx Futárszolgálat választja ki, amely a küldemény jellegét nem változtatja meg. Az optimális szállítóeszköz kiválasztásánál a KunEx Futárszolgálat a küldemény jellegén kívül figyelembe veszi a teljesítéshez szükséges egyéb (tér, id, stb.) tényezket.

7.1.3 Csomagolás, lezárás

A küldeményt a tartalomtól és az érték nagyságától függen megfelel, a Feladó által biztosított csomagolóanyagba kell csomagolni, és azt lezárni. A küldeményt a KunEx Futárszolgálat Általános Szerzdési Feltételeiben meghatározottak szerint kell csomagolni, lezárni.

7.1.4 Címzés

Az Általános Szerzdési Feltételekben meghatározottak szerint kell a küldeményt címezni.

7.1.5 Kézbesítés

A küldemény átadása a Feladó által megadott címhelyen a címzettnek vagy a címhelyen tartózkodó személynek történik.

Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a KunEx Futárszolgálat a feladót lehetség szerint telefonon értesíti. A küldeményt a Feladó rendelkezése szerint esedékes díj kiegyenlítése mellett a futárszolgálat visszakézbesíti.

7.2 Különleges futárszolgálati szolgáltatások

- KunExpressz: Budapest területén belül a megrendelés rögzítésétl számított 1 órán belüli kézbesítés motoros küldemény esetén.

- Oda-vissza út: tarifa + 50% (minimum lásd a 2. számú Mellékletben).

- Állomás: egy kerületen belül több cím esetére érvényes. A szolgáltatás díja a legtávolabbi cím tarifatáblázat szerint számított díja, valamint minden további cím kerületen belül, állomás (díjakat lásd a 2. számú Mellékletben).

- Ügyintézés, anyagbeszerzés, rakodás:  futáraink ön helyett el tudják intézni az anyagbeszerzést, ügyintézést, rakodást. Errl a szolgáltatáskor a futárszolgálat megrendelésekor egyeztessen a diszpécserünkkel. A rakodás, valamint az ügyintézési és anyagbeszerzési szolgáltatásnál díjait a 2. számú Melléklet tartalmazza.

- Munkaidn túli szállítás: a munkanapokon 8 és 18 órán kívüli megrendelésekre, valamint, ha a küldemény felvétele 18 óra után vagy reggel 8 óra eltt lehetséges, úgy abban az esetben 50% felárat számítunk fel. A szállítást megelz munkanapon leadott futárszolgálati megrendelés, következ munkanapon történ reggel 8 órai kiállással nem számít munkaidn túli szállításnak. Ezen szolgáltatást csak elrendelésben tudjuk vállalni, a megrendelés felvétele csak munkaidben lehetséges.

- Kiállás: a telefonon történt megrendelés után, de még a küldemény felvétele közötti idszakban a Feladónak lehetsége van lemondani a szállítást. A megrendeléstl számított 5 percig ezt díjmentesen megteheti, 5 perc eltelte után a Feladó kiállási díjat köteles fizetni a 2. számú Melléklet alapján.

A KunEx Futárszolgálat vállalja az utánvételes-, "saját kézbe" különleges szolgáltatással feladott küldemények, valamint a törékeny csomagok szállítását is. Az utánvételes különleges futárszolgálati szolgáltatással feladott küldemények esetében a legnagyobb utánvét összege 200.000,-Ft, azaz bruttó kettszázezer forint. A KunEx Futárszolgálat az utánvételesen begyjtött összeget a Feladó részére visszaút kifizetése ellenében készpénzben visszaszállítja.

8. A küldemények kézbesítése

8.1 A futárszolgálati küldemények kézbesítésének általános szabályai


A KunEx Futárszolgálat a küldeményeket a Feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísér okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása ettl eltéren rendelkezik.

A nem megfelel címzés a Szolgáltatót nem mentesíti a futárszolgálati szerzdésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelel cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a Szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

8.2 A kézbesítés helye

8.2.1 Házhoz kézbesítés

A KunEx Futárszolgálat belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít.

8.2.2 Közvetett kézbesítés


A KunEx Futárszolgálat a küldeményt a címzett magánszemély helyett az adott címen mköd

- fegyveres szerv,
- büntetés végrehajtási-, illetve javító intézet,
- egészségügyi, illetve szociális ellátást nyújtó intézet,
- szálloda, diák- és munkásszálló, üdül,
- irodaház, üzletház.

A fenti pontokban felsoroltakkal jogszabály alapján a szervezet vezetje, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére - a közvetett kézbesít által biztosított helyen - kézbesíti.

Közvetett úton futárszolgálat útján nem kézbesíthet

- a sérült könyvelt küldemény,
- a "saját kézbe" különleges futárszolgálati szolgáltatással feladott küldemény,
- utánvéttel terhelt küldemény,
- minden további küldemény, amelynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a Felek megállapodása kizárja,
- az a küldemény, amelynek közvetett kézbesít részére történ kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.

A közvetett úton nem kézbesíthet küldemények érkezésérl a futárszolgálat a címzettet értesít hátrahagyásával tájékoztatja.

8.3 Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevnek a címzett, a meghatalmazott, a szóban megbízott, a helyettes átvev és a közvetett kézbesít minsül.

A futárszolgálat minden küldeményt a jogosult átvev részére kézbesít. A jogosult átvev részére történt átadással a szolgáltató a futárszolgálati szerzdést teljesítette.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezet tisztségviselje, munkavállalója jogosult. Szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet - megnevezése nélkül - címe (levelezési címe) szerepel.

A címzetten kívüli jogosult átvev a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történ átadásáért.

8.3.1 Az átvétel elismerése

A küldemény átvételét az átvev a kézbesít okiraton a kézbesítés idpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.

Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvev köteles a címzett és a közötte lév kapcsolatot is jelezni.

Az aláírás megtagadása esetén a futárszolgálat a küldeményt - az ok feltüntetésével - visszaküldi a Feladónak.

Az írni nem tudó, a latin betket nem ismer, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt futárszolgálati küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelentésében kell kézbesíteni. A tanú - e minségének feltüntetésével - a küldemény átadásakor a kézbesít futárszolgálati okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesít - a futárszolgálat képviselje - eltt igazolni köteles.

A kiskorú vagy cselekvképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselnek vagy a gondnoknak kézbesíti a futárszolgálat. A törvényes képvisel vagy a gondnok e minségét személyi igazolvánnyal, illetve jogers hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy  egyéb szervezet jogutód nélküli megsznése esetén a részére érkezett futárszolgálati küldeményt a Szolgáltató - az e tényekrl történ tudomásszerzést követen - haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

8.3.2 Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a KunEx Futárszolgálat köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidej rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítésérl gondoskodni.

Meghatalmazottnak, helyettes átvevnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a KunEx Futárszolgálat a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvev (közvetít) aláírásával átveszi és azokat - a címzettnek történ kézbesítés sikertelensége esetén - visszaküldi a  Feladónak.

A KunEx Futárszolgálat a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.

Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a KunEx Futárszolgálat az átvételi határidk mellzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény Feladójának.

Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a KunEx Futárszolgálat e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.

Ha a küldemény a KunEx Futárszolgálaton kívüli okból nem kézbesíthet, a futárszolgálat azt - az ok megjelölésével - a küldemény feladójának visszaküldi.

9. Tájékoztatás, panasz

9.1 Tájékoztatás

A Feladó, a címzett, illetve meghatalmazottjaik kérésére a KunEx Futárszolgálat a futárszolgálati szerzdés teljesítésérl, a küldemény sorsáról, a küldemény feladását követ 15. naptól számított 6 hónapon belül tájékoztatást ad (tudakozódás). A KunEx Futárszolgálat a tájékoztatást, a tudakozódást kérnek a benyújtást követ 30 napon belül írásban megküldi.

A KunEx Futárszolgálat vállalja, hogy a futárszolgálati szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

Telefonon, faxon, e-mail-ben, internetes honlapon vagy más módon megismerhetvé teszi:
- Általános Szerzdési Feltételeket,
- az alkalmazott futárszolgálati díjakat,
- a futárszolgálat állandó elérhetségének telefonszámát, egyéb elérhetségét,
- minden egyéb közérdek információt.

9.2 Felhasználói bejelentések, panaszok

A KunEx Futárszolgálat a postáról szóló 2003. évi CI. törvény és a postai szolgáltatások ellátásáról és minségi követelményeirl szóló 79/2004. (IV. 19.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztóvédelemrl szóló 1997. évi CLV. törvény alapján lehetvé teszi, hogy Feladó a futárszolgálati szolgáltatással kapcsolatos bejelentését, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

Az ügyfelek a futárszolgálattal szembeni panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:
- faxon,
- telefonon,
- levélben,
- a futárszolgálati fuvarlevélen írott formában,
- egyéb megfelel módon (pl.: e-mail, távirat útján).

Panasznak az olyan bejelentés minsül, amelyben a Feladó állítja, hogy a KunEx Futárszolgálat által nyújtott szolgáltatás vagy a KunEx Futárszolgálat alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi elírásokban, illetve az Általános Szerzdési Feltételekben foglaltaknak. A panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat. Nem minsül panasznak - a futárszolgálatot igénybevev részérl kezdeményezett - a küldemény továbbításával és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk megismerésére irányuló tudakozódás szolgáltatás igénybevétele.

A KunEx Futárszolgálat az általa végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától egy éves jogveszt határidn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az errl való tudomásszerzéstl számított egy éves határidn belül, de legkésbb a tevékenység vagy magatartás megvalósítását követ 2 éves belül tehet.

Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a KunEx Futárszolgálat a lehetségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A KunEx Futárszolgálat a panaszt kivizsgálja, és a panasz benyújtásának idpontjától számított lehet legrövidebb id alatt, de legkésbb 30 (harminc) naptári napon belül az Ügyfélnek válaszol.

A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának idpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkez panasz esetében a futárszolgálathoz való beérkezés napjával kezddik. Ha az ügyfél a szóban és telefonon benyújtott panaszra írásbeli választ kér, vagy írásban nyújtsa be panaszát, a vizsgálat eredményérl a KunEx Futárszolgálat a feladót írásban értesíti.

A KunEx Futárszolgálat a beérkez panaszokat ingyenes, egyszer, átlátható és megkülönböztetéstl mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni. A KunEx Futárszolgálat valamennyi panaszról nyilvántartást vezet. Amennyiben a szolgáltatást igénybevev a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a KunEx Futárszolgálat a panaszra határidn belül nem válaszol, a futárszolgálatot igénybevev a 3. számú Mellékletben meghatározott hírközlési hatósághoz és a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviseljénél, vagy valamennyi esetlegesen felmerül jogvita esetén a területileg illetékes bírósághoz fordulhatnak. A bíróság igénybevétele eltt a Gazdasági Kamara mellett mköd Békéltet testület segítségével is megkísérelhet az ügy rendezése.

10. Adatkezelési szabályok, futárszolgálati adat- és titokvédelem

10.1 Adatszolgáltatás


A KunEx Futárszolgálatra vonatkozó olyan adatokat, amely a futárszolgálat igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a hírközlési hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a KunEx Futárszolgálat köteles a hírközlési hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minsülnek.

A KunEx Futárszolgálat a jogszabályban meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetvé tenni.

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felels az adat tartalmának idszerségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenrizhetségéért.

10.2 A személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

A KunEx Futárszolgálat a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat a személyes adatok védelmérl és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.

(1) A KunEx Futárszolgálat az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

(2) A KunEx Futárszolgálat
a) a zárt küldeményt - az (4) bekezdésben foglaltak kivételével - nem bonthatja fel,
b) a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelel mértékben tanulmányozhatja,
c) a futárszolgálat teljesítése közben tudomására jutott adatot - a Feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvev), valamint a (6) bekezdésben említett szervezetek kivételévek - mással nem közölhet,
d) a küldeményt - tartalmának megismerése céljából - a Feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvev), valamint a (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével másnak át nem adhatja,
e) a szolgáltatás teljesítésérl - a Feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvev), valamint a (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével - másnak tájékoztatást nem adhat.

(3) A (2) bekezdés d) pontja alkalmazásában a Feladóval megegyez jogosultsággal rendelkeznek kell tekinteni azt a személyt, aki a küldemény futárszolgálati feladását igazoló dokumentumot bemutatja. A c) és e) pont tekintetében a Feladóval megegyez jogosultsággal rendelkeznek kell tekinteni azt a személyt is, aki a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, ragszám), továbbá szükség esetén a feladó és a címzett nevét és a küldemény címzését a KunEx Futárszolgálattal elektronikus hírközlési úton (távközl berendezés, Internet) közli.

(4) A KunEx Futárszolgálat a zárt küldeményt felbonthatja, ha
a) a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának megóvása nem biztosítható
b) a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása indokolt,
c) a postacsomag 6 hómapos megrzési ideje lejárt.

(5) A küldemény felbontását legalább két fbl álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teend intézkedéseket jegyzkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a KunEx Futárszolgálat az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közremködi közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem mködtethet, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviseljének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

(6) A KunEx Futárszolgálatnak és a közremköd tevékenységet végz személynek (szervezetnek) megfelel szervezési és mszaki intézkedésekkel biztosítania kell a KunEx Futárszolgálat igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A KunEx Futárszolgálat és a közremködi tevékenységet végz személy (szervezet) - a jogszabályi feltételek megtartása és erre irányuló megkeresés esetén - köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történ beavatkozást lehetvé tenni.

10.3 A postai alkalmazott, megbízott és közremköd felelssége

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a KunEx Futárszolgálat alkalmazottját, tagját, megbízottját és közremködjét - a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közremködi jogviszony megsznése után is - a KunEx Futárszolgálattal azonos módon terheli, azok megszerzéséért felelsséggel tartozik.

11. Felelsség a futárszolgálati szolgáltatások teljesítéséért

A KunEx Futárszolgálat a szolgáltatások nem szerzdésszer teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elvesztését és megsemmisülését is, a törvényben, valamint jelen Általános Szerzdési Feltételekben foglaltaknak megfelelen tartozik felelsséggel.

A KunEx Futárszolgálat nem felel továbbá a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a szolgáltató mködési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett (pl.: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében), ha a bels tartalomnak nem megfelelen csomagolt a küldemény, ha a kárt a küldemény bels tulajdonsága, a csomagolás kívülrl észre nem vehetn hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta, a Feladó a különleges kezelést igényl küldeménye esetén elzetesen nem nyilatkozott (pl.: törékeny), illetve a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

A fenti bekezdéssel kapcsolatos bizonyítás a következ személyeket terheli:
- a szolgáltatót a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt mködési körén kívül es elháríthatatlan ok, vagy szerzdésszer teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta,
- a Feladót, illetve a címzettet abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt el, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, bels tulajdonságára vezethet vissza.

Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelssége a küldemény átadásával az átvevre száll át. Az átvev a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

11.1 Kártérítés

11.1.1 A kártérítés általános szabályai


Az ügyfél a KunEx Futárszolgálattal szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdden, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzkönyv felvételét követen, ezen idpontoktól számított egy éves elévülési idn belül érvényesítheti.

Az ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén a KunEx Futárszolgálattal szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétl számított tizenöt napos jogveszt határidn belül írásban jelentheti be.

Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén kárigény bejelentésérl készült jegyzkönyv alapján van lehetség.

Amennyiben a KunEx Futárszolgálatnak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetsége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a Feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:
- a sérült küldeményt átvette, vagy
- a Feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.

A KunEx Futárszolgálat az ügyféltl a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény a küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

11.1.2 A kárigény bejelentésének módja

Ha a KunEx Futárszolgálat a panasz kivizsgálása során a küldemény megsemmisülését vagy elvesztését állapította meg, annak tényérl a futárszolgálat tájékoztatja feladót.

Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdden egy éves elévülési idn belül teheti meg a KunEx Futárszolgálatnak.

A küldemény sérülésérl, teljes vagy részleges tartalomhiányáról jegyzkönyv kiállítása alapján van lehetség kárigény bejelentésére.

Ha a KunEx Futárszolgálat a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényérl és mértékérl jegyzkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt szolgáltató e jegyzkönyv kísértében kézbesíti.

Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja - bizonyos esetekben a Feladó - a kárigény jegyzkönyvön összegszeren történ feltüntetésénél (esetlegesen a jegyzkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át - veszi vissza - amelyet aláírásával igazol.

Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhet fel, az errl szólóm bejelentést a tudomást szerzéstl számított 3 munkanapon, a kézbesítést követ 8 napon belül kell megtenni és jegyzkönyvbe foglalni.

11.1.3 A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén jegyzkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt KunEx Futárszolgálat a bejelentést követ 30 napon belül elbírálja és annak eredményérl az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja.

A KunEx Futárszolgálat az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt - az elbírálástól számított - 8 naptári napon belül intézkedik.

A KunEx Futárszolgálat az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait közli az ügyféllel.

11.1.4 A kártérítés mértéke

A KunEx Futárszolgálat a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következk szerinti kártérítési általányt köteles fizetni.

A KunEx Futárszolgálat a garantált idej, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése esetén fizetend kártérítést a küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése folytán keletkezett kár alapulvételével határozza meg, amely összeg nem lehet kevesebb a késedelmes kézbesítés esetén fizetend átalány összegénél.

Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a KunEx Futárszolgálat az utánvételi összeg erejéig felels, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.

11.2 Eljárás a kártérítés után elkerült küldemények esetében

Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követen megkerül, arról a KunEx Futárszolgálat a kártérítésben részesültet értesíti. A KunEx Futárszolgálat a küldeményt a kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a KunEx Futárszolgálat a megkerült küldeményrl, illetve tartalomrészrl történ lemondásnak tekinti.

11.3 A futárszolgálat díj-visszafizetési kötelezettsége

A KunEx Futárszolgálat a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített futárszolgálati szolgáltatás díját - ezen tény megállapítását követen - a küldemény Feladójának visszafizeti.

A KunEx Futárszolgálat a futárszolgálat díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a Feladó a szerzdéstl - a felvétel helyén a küldemény visszakérésével - a továbbítás eltt eláll, a küldemény a KunEx Futárszolgálat felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyre, KunEx Futárszolgálat a szolgálati szerzdést nem teljesítette, a törékeny különleges szolgáltatással feladott küldemény megsérült.

A KunEx Futárszolgálat a fizetett díjak egy részét a következ esetekben és keretek között fizet vissza (részleges díjvisszatérítés):

A túlfizetett összeget, ha a feladó vagy a címzett a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a KunEx Futárszolgálat kezelési okirataiból, vagy a küldeményrl megállapítható.

A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a KunEx Futárszolgálatnál továbbítás eltt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

11.4 Felelsség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért

A garantált kézbesítés idej küldemény késedelmes kézbesítéséért a KunEx Futárszolgálat kártérítést köteles fizetni, kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelmet a mködési körén kívül es elháríthatatlan ok idézte el. A kártérítés összege a garantált idej szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

A KunEx Futárszolgálat a nem garantált kézbesítési idej küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelsséggel nem tartozik.

Ha belföldi forgalomban  a küldemény kézbesítése - illetve annak megkísérlése - a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltér megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elvesztésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ha az elveszettnek tekintend küldemény elkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetén sem kell a KunEx Futárszolgálat részére visszafizetni.

12. A futárszolgálat teljesítésének minsége

A KunEx Futárszolgálat tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerzdési Feltételek alapján igényelt és megfizetett futárszolgálati szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minségi elírásoknak megfelelen.

A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a KunEx Futárszolgálat választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelen.

12.1 Átfutási idk belföldi forgalomban

A KunEx Futárszolgálat tevékenységét úgy szervezi és mködteti, hogy a belföldi forgalomban feladott küldemények Feladótól a címzettig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási idtartam a következk szerint teljesüljön:

A KunEx Futárszolgálat vállalja, hogy az érvényben lév és leend szerzdéseinek megfelelen, valamint az eseti szerzdésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidk szerint a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladó akaratának megfelelen kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

13. Együttmködés titkos információgyjtés érdekében

A KunEx Futárszolgálat együttmködik a titkos információgyjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. A KunEx Futárszolgálat a szolgáltatás megkezdésével egyidejleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyjtésre felhatalmazott szervezetek részére történ adatszolgáltatás térítésmentes.

Budapest, 2010. szeptember 15.


1. számú Melléklet

A futárszolgálati szállításból kizárt tárgyak köre:
 
 • gyúlékony, valamint robbanásveszélyes anyagok
 • radioaktív anyagok
 • romlandó, fertz anyagok
 • nem kielégít módon és/vagy nem a kereskedelemben szokásos módon csomagolt áruk
 • speciális szállítást igényl áruk
 • külön vezeti engedélyhez kötött anyagok
 • az ADR értelmében veszélyes áruk köre
 • földi maradványok
 • él állatok
 • a szállítást végz személy testi épségét veszélyeztet anyagok
 • közbiztonságra veszélyes anyagok
 • a Magyar Köztársaság törvényeibe ütköz anyagok, dokumentumok szállítása
 • kábítószer, pszihotróp anyagok
 • fegyverek, lszerek, robbanószerek
 • túlsúlyos, túlméretes tárgyak