ÁSZF

 

A Kunex Futárszolgálat aktuális Általános Szerződési Feltétele ide kattintva érhető el.
Általános Szerződési Feltételek
(KunEx Futárszolgálat, mint vállalkozás)

1. A futárszolgálati szerződő felek

1.1. A szolgáltató - a futárszolgálat


KunEx Futár Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (továbbiakban: KunEx Futárszolgálat)
Székhelye: 1213 Budapest, Cirmos sétány 21. III./16.
Postacím: 1213 Budapest, Cirmos sétány 21. III./16.
Adószám: 21566763-2-43
Telephelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 30.
Ügyfélszolgálat címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 30.
A futárszolgálat nyitva tartása: hétfőtől-péntekig 8:00-18:00 óráig
Rendelésfelvétel: 347-03-67, 347-02-68
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A futárszolgálat alaptevékenysége: futárpostai tevékenység a Magyar Köztársaság területén.
 

A KunEx Futárszolgálat vállalja, hogy a garantált idejű könyvelt postai küldemény felvételét végző futárszolgálati alkalmazott a küldeményt a címzettnek történő kézbesítésig személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a futárszolgálatnál lévő küldemény címzettjének vagy címzésének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

A futárszolgálati tevékenység ellátásához a KunEx Futárszolgálat közreműködőt is igénybe vehet.

1.2 Az ügyfél

Futárszolgálati ügyfél lehet az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, illetve indokolt esetben, egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a futárszolgálati szolgáltatást.

A KunEx Futárszolgálat szolgáltatásai igénybevétele esetén feladó ügyfélnek (továbbiakban: Feladó), a küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.

Címzett: a futárszolgálatra bízott küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán címzettként megjelölt ügyfél.

A szerződéses futárszolgálati kapcsolat fennállásától függetlenül a KunEx Futárszolgálat ügyfélnek tekinti azt a személyt, aki/amely tudakozódási eljárást indít, illetőleg a KunEx Futárszolgálattal szemben igényt érvényesít.

2. A
futárszolgálati szerződés tárgya

A KunEx Futárszolgálat szolgáltatói szerződése alapján a KunEx Futárszolgálat vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.

Az Általános Szerződési Feltételek részletesen ismerteti a futárszolgálati küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a tartalomra vonatkozó előírásokat.

Futárszolgálati küldemény: a jelen szállítási feltételek vonatkozásában, tömeg- és mérethatároknak megfelelő - a küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen) - megcímzett küldemény.

A futárszolgálati küldemény fajtái: levélküldemény és áruküldemény, amelyet a KunEx Futárszolgálat fuvarlevél kíséretében közúti járművön szállít.

3. A futárszolgálati szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése

3.1 A futárszolgálati szerződés létrejötte


A futárszolgálati szerződés a küldeménynek a Szolgáltató által történő felvételével, vagy a futárszolgálati szolgáltatási szerződés Szolgáltató és a Feladó által történő aláírásával jön létre. A küldemény felvétele a küldemények átvételével, továbbá az átvétel írásbeli elismerésével történik.

A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és az árufelvevő megbízott (futárszolgálati alkalmazott) aláírása igazolja.

Ha az Általános Szerződési Feltételek a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a futárszolgálati szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés  - valamennyi szerződő fél - aláírásával jön létre.

A futárszolgálati szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató - az egyedi kivitelezésű futárszolgálatnál használatos szállítóleveleket is - díjmentesen köteles a Feladó számára biztosítani.

A küldeményt - ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg - a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyivánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.

A futárszolgálat díjának kiegyenlítése - ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a Felek eltérően nem rendelkeznek - a küldemény kézbesítése utáni első szolgáltatási díj számlájának kézhez vételét követ nyolc munkanapon belül esedékes. Szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek feltéle a szerződés írásbeli alakisága.

A futárszolgálati szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a Felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Nem térhetnek el a Felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

3.2 A futárszolgálati szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)

A futárszolgálati szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

a Feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt:

a küldemény Feladója - az utólagos rendelkezés keretében - meghatározott díj ellenében külön. és különleges szolgáltatást kérhet a futárszolgálattól, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.

3.3 A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után

A Feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó futárszolgálati szabályok megfelelő alkalmazásával - külön díj ellenében - a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a Szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell venni.

Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat a futárszolgát részére meg kell fizetni.

4. A futárszolgálat nyújtásának megtagadása

4.1 Szerződéskötés és teljesítés megtagadása


A KunEx Futárszolgálat a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, illetőleg teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

- a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik,
- a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti
- a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg.

A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, illetőleg a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a Feladót terhelik.

A KunEx Futárszolgálat megtagadhatja a szerződés megkötését, ha

- a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, illetőleg
- a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek - a futárszolgálat tevékenységi körén kívül álló okból - nem állnak rendelkezésre,
- a szolgáltatást olyan feladó kívánja igénybe venni, akinek bármilyen jogcímen lejárt tartozása van a KunEx Futárszolgálattal szemben.

Ha a KunEx Futárszolgálat alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a feladó bizonyítja-e a KunEx Futárszolgálat feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a Szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

4.2 A futárszolgálati szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

- a KunEx Futárszolgálat a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti
- a küldemény kézbesíthetetlen
- a Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll.

4.3 Kézbesíthetetlen küldemények:

A futárszolgálat szempontjából kézbesíthetetlennek minősül a küldemény, ha

- azt a szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek kézbesíteni és feladónak visszakézbesíteni nem lehet, vagy
- a küldeményt terhelő díjat, a küldemény feladója - vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett - nem fizette meg.

A futárszolgálatnál a szállításból kizárt és feltételesen szállítható küldeményeket, valamint a szállítás feltételeit az 1. számú Melléklet tartalmazza.

Kézbesíthetetlen küldemény esetén a KunEx Futárszolgálat a könyvelt küldemény kézbesíthetetlenségének megállapítását követő hatvanadik naptól számított egy hónapon belül a címzettet, ennek eredménytelensége esetén a Feladót - a határidő megjelölésével és az átvétel elmulasztásának jogkövetkezményeire történő felhívás mellett - a küldemény felvételére felszólítja.

Ha  a futárszolgálat által tett felszólításra sem a Címzett, sem a Feladó nem válaszol, illetve a küldeményt nem veszi át, a KunEx Futárszolgálat a küldeményt a feladástól számított hat hónap elteltéig őrzi, utána a csomagküldeményt felbontja, majd értékesíti - illetve  ha nem értékesíthető - megsemmisíti. Az egyéb küldeményeket a futárszolgálat megsemmisíti.

A KunEx Futárszolgálat az értékesítésből befolyt összeget  - a felmerült költségek levonását követően, e költségek egyidejű feltüntetése mellett - bírósági letétbe helyezi.

5. A futárszolgálat igénybevételének általános szabályai

5.1 A Feladó feladatai

5.1.1 A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele


A Feladó kötelessége és felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételeknek megfeleljen.

A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel adhatók fel. A futárszolgálati szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. számú Melléklet tartalmazza. Tárgyakat a működésükhöz szükséges energia- illetőleg erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

A KunEx Futárszolgálat nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a futárszolgálati szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy, a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A Feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a KunEx Futárszolgálat berendezéseiben és más - a futárszolgálat által kézbesített - küldeményekben okozott károkért, köteles viselni saját kárát és megtéríteni a KunEx Futárszolgálat felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Feladó a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

5.1.2 Csomagolás, lezárás, címzés

A Feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásról.

Küldemények csomagolása: a küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.

Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.

Küldemények lezárása: a burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

Küldemények címzése: a küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A KunEx Futárszolgálat nem fogad el szállításra olyan küldeményt, amelynek címzését áthúzás, átírás útján vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.

A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a Feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton - tintával, gépírással, golyóstollal vagy nyomtatással - illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Ilyen esetben lehet függő, ragasztott vagy varrt címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a futárszolgálati kezelés során ne válhasson le.

A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

- a címzett (címzettek) nevét, illetőleg elnevezését és elérhetőségeit,
- a küldemény rendeltetési helyét - település nevét,
- a címhelyet - az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs helyrajzi számot), a lépcsőház számot,
- a közelebbi címet - az emelet, és az ajtószám megjelölésével,
- címhely irányítószámát.

Amennyiben a Feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a KunEx Futárszolgálat a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.

A címzett feladatait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

6. A futárszolgálat díjának megállapítása és kiegyenlítése
6.1 Díjak megállapítása


Az Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért a Feladó díjat tartozik fizetni.

A szolgáltatások díját a hatályos Díjszabás, jelen Általános Szerződési Feltételek 2. számú Melléklete tartalmazza.

Felek a 2. számú Mellékletben található futárszolgálati díjazástól és kedvezményrendszertől, közös megállapodás alapján eltérhetnek.

A futárszolgálat díjait - a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint - banki átutalással ki lehet egyenlíteni.

A futárszolgálat díját Szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a KunEx Futárszolgálat a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról e-mailen, faxon, telefonon lehetőség szerint tájékoztatja.

A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új, elfogadott díjakat kell megfizetnie.

A KunEx Futárszolgálat a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított 1 (egy) éven belül követelheti.

6.2 Díjfizetési módok

A futárszolgálat díjának lerovása történhet a feladó, vagy a címzett által készpénzzel és átutalással. Bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség és mód.

Készpénzes fizetés: a KunEx Futárszolgálat alap esetben a Feladó írásbeli utasításának megfelelően készpénzes számlát állít ki a kézbesítést követően a Feladónak, vagy a kézbesítéskor a címzettnek.

Átutalásos fizetés: a KunEx Futárszolgálat külön megállapodás esetében átutalásos számlát állít ki a Feladó, vagy a címzett részére, amelyet az ügyfelek a számla esedékességének napján átutalással rendeznek.

7. A futárszolgálat szolgáltatásai (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

A KunEx Futárszolgálat minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva, kézbesítéskor átvetetett és a Feladónak az aláírt dokumentumot visszaküldve szállít és kézbesít.

7.1 Igényelhető futárszolgálati szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

- motoros futárszolgálat
- autós futárszolgálat
- puttyonyos futárszolgálat

A KunEx Futárszolgálat Budapest közigazgatási határán belül (helyben), a motoros futárszolgálat esetében 90, autós futárszolgálat esetében 120, puttyonyos futárszolgálat esetében 180 percen belüli kézbesítési garanciát vállal a küldemény kézbesítésére a felvétel időpontjától számítva, azzal, hogy ezen kötelezettség több cím, illetve vis major esetén a KunEx Futárszolgálatot nem terheli. A KunEx Futárszolgálat vidéki szállítás esetében a Budapestről induló küldeményekre 12 órás kézbesítési garanciát vállal.

Külön díjazás alapján igénybe vehető futárszolgálati szolgáltatások:

- ügyintézés, anyagbeszerzés, valamint rakodás (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

A feladó választása szerint az alábbi szolgáltatások kérhetőek díjmentesen:

- várakozás, rakodás, ügyintézés, valamint anyagbeszerzés első 10 perce ingyenes
- a küldemény átvételéről esetenként igény szerint díjmentesen értesítjük ügyfeleinket
- szerződéses partnereink részére lehetőség van költségkódonkénti számlamelléklet elkészítésére.

A küldemény díját készpénzben, vagy a szerződésben rögzített feltételek szerint átutalással kell fizetni.

7.1.1 Felvétel

A küldemények felvétele meghatározott időben telefonon vagy írásban bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. A KunEx Futárszolgálat közli az ügyféllel a telephelyi felvétel várható időpontját.

A küldemények felvételét az ügyfél és a KunEx Futárszolgálat szóbeli megállapodása alapján a KunEx Futárszolgálat alkalmazásában álló KuneX Futár végzi.

A futárszolgálat a 347-02-67-es telefonszámon rendelhető meg.

A KunEx futárszolgálati szerződés létrejöttét, valamint a küldemény KunEx Futárszolgálat általi átvételét a KunEx futár-szállítólevél aláírása bizonyítja.

Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, továbbá ha a küldemény a szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az Általános Szerződési Feltételek 1. számú Mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasíthatja.

7.1.2 Tömeg- és mérethatárok

A KunEx Futárszolgálat futárszolgáltatással szállítható küldemények tömeg- és mérethatárai a szállítási eszközök figyelembevételével a következők:

- motorkerékpáros szállítás esetén

 • tömeghatár: 5 kg
 • mérethatár: 35*25*20 cm (hosszúság*szélesség*magasság)
- autós szállítás esetén
 • tömeghatár: 150 kg összsúly 1
 • mérethatár: autótípustól függ
- puttonyos szállítás esetén
 • tömeghatár: 500 kg összsúly
 • mérethatár: 170*120*110 (hosszúság*szélesség*magasság) 2,3
1 egy csomag maximális súlya 20 kg lehet
2 egy csomag körmérete a 3 métert, illetve a leghosszabb oldala a 2 métert nem haladhatja meg!
Puttonyos autónál a raktér hossza 1,5 méter!
3 a megadott méretek a jármű típusától függően kis mértékben eltérhetnek

A futárszolgálati küldemények jelen pont szerinti csoportosítása a küldeményre irányadó szolgáltatási díj szerinti besorolást adja meg, és nem vonatkozik feltétlenül a küldemény továbbítását elvégző szállítóeszközre.

A konkrét szállítóeszközt minden esetben a KunEx Futárszolgálat választja ki, amely a küldemény jellegét nem változtatja meg. Az optimális szállítóeszköz kiválasztásánál a KunEx Futárszolgálat a küldemény jellegén kívül figyelembe veszi a teljesítéshez szükséges egyéb (tér, idő, stb.) tényezőket.

7.1.3 Csomagolás, lezárás

A küldeményt a tartalomtól és az érték nagyságától függően megfelelő, a Feladó által biztosított csomagolóanyagba kell csomagolni, és azt lezárni. A küldeményt a KunEx Futárszolgálat Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak szerint kell csomagolni, lezárni.

7.1.4 Címzés

Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint kell a küldeményt címezni.

7.1.5 Kézbesítés

A küldemény átadása a Feladó által megadott címhelyen a címzettnek vagy a címhelyen tartózkodó személynek történik.

Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a KunEx Futárszolgálat a feladót lehetőség szerint telefonon értesíti. A küldeményt a Feladó rendelkezése szerint esedékes díj kiegyenlítése mellett a futárszolgálat visszakézbesíti.

7.2 Különleges futárszolgálati szolgáltatások

- KunExpressz: Budapest területén belül a megrendelés rögzítésétől számított 1 órán belüli kézbesítés motoros küldemény esetén.

- Oda-vissza út: tarifa + 50% (minimum lásd a 2. számú Mellékletben).

- Állomás: egy kerületen belül több cím esetére érvényes. A szolgáltatás díja a legtávolabbi cím tarifatáblázat szerint számított díja, valamint minden további cím kerületen belül, állomás (díjakat lásd a 2. számú Mellékletben).

- Ügyintézés, anyagbeszerzés, rakodás:  futáraink ön helyett el tudják intézni az anyagbeszerzést, ügyintézést, rakodást. Erről a szolgáltatáskor a futárszolgálat megrendelésekor egyeztessen a diszpécserünkkel. A rakodás, valamint az ügyintézési és anyagbeszerzési szolgáltatásnál díjait a 2. számú Melléklet tartalmazza.

- Munkaidőn túli szállítás: a munkanapokon 8 és 18 órán kívüli megrendelésekre, valamint, ha a küldemény felvétele 18 óra után vagy reggel 8 óra előtt lehetséges, úgy abban az esetben 50% felárat számítunk fel. A szállítást megelőző munkanapon leadott futárszolgálati megrendelés, következő munkanapon történő reggel 8 órai kiállással nem számít munkaidőn túli szállításnak. Ezen szolgáltatást csak előrendelésben tudjuk vállalni, a megrendelés felvétele csak munkaidőben lehetséges.

- Kiállás: a telefonon történt megrendelés után, de még a küldemény felvétele közötti időszakban a Feladónak lehetősége van lemondani a szállítást. A megrendeléstől számított 5 percig ezt díjmentesen megteheti, 5 perc eltelte után a Feladó kiállási díjat köteles fizetni a 2. számú Melléklet alapján.

A KunEx Futárszolgálat vállalja az utánvételes-, "saját kézbe" különleges szolgáltatással feladott küldemények, valamint a törékeny csomagok szállítását is. Az utánvételes különleges futárszolgálati szolgáltatással feladott küldemények esetében a legnagyobb utánvét összege 200.000,-Ft, azaz bruttó kettőszázezer forint. A KunEx Futárszolgálat az utánvételesen begyűjtött összeget a Feladó részére visszaút kifizetése ellenében készpénzben visszaszállítja.

8. A küldemények kézbesítése

8.1 A futárszolgálati küldemények kézbesítésének általános szabályai


A KunEx Futárszolgálat a küldeményeket a Feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása ettől eltérően rendelkezik.

A nem megfelelő címzés a Szolgáltatót nem mentesíti a futárszolgálati szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a Szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

8.2 A kézbesítés helye

8.2.1 Házhoz kézbesítés

A KunEx Futárszolgálat belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít.

8.2.2 Közvetett kézbesítés


A KunEx Futárszolgálat a küldeményt a címzett magánszemély helyett az adott címen működő

- fegyveres szerv,
- büntetés végrehajtási-, illetve javító intézet,
- egészségügyi, illetve szociális ellátást nyújtó intézet,
- szálloda, diák- és munkásszálló, üdülő,
- irodaház, üzletház.

A fenti pontokban felsoroltakkal jogszabály alapján a szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére - a közvetett kézbesítő által biztosított helyen - kézbesíti.

Közvetett úton futárszolgálat útján nem kézbesíthető

- a sérült könyvelt küldemény,
- a "saját kézbe" különleges futárszolgálati szolgáltatással feladott küldemény,
- utánvéttel terhelt küldemény,
- minden további küldemény, amelynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a Felek megállapodása kizárja,
- az a küldemény, amelynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.

A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a futárszolgálat a címzettet értesít hátrahagyásával tájékoztatja.

8.3 Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a szóban megbízott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

A futárszolgálat minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a futárszolgálati szerződést teljesítette.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője, munkavállalója jogosult. Szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet - megnevezése nélkül - címe (levelezési címe) szerepel.

A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

8.3.1 Az átvétel elismerése

A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.

Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.

Az aláírás megtagadása esetén a futárszolgálat a küldeményt - az ok feltüntetésével - visszaküldi a Feladónak.

Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt futárszolgálati küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelentésében kell kézbesíteni. A tanú - e minőségének feltüntetésével - a küldemény átadásakor a kézbesítő futárszolgálati okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő - a futárszolgálat képviselője - előtt igazolni köteles.

A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a futárszolgálat. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét személyi igazolvánnyal, illetve jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy  egyéb szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén a részére érkezett futárszolgálati küldeményt a Szolgáltató - az e tényekről történő tudomásszerzést követően - haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

8.3.2 Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a KunEx Futárszolgálat köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a KunEx Futárszolgálat a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat - a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén - visszaküldi a  Feladónak.

A KunEx Futárszolgálat a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.

Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a KunEx Futárszolgálat az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény Feladójának.

Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a KunEx Futárszolgálat e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.

Ha a küldemény a KunEx Futárszolgálaton kívüli okból nem kézbesíthető, a futárszolgálat azt - az ok megjelölésével - a küldemény feladójának visszaküldi.

9. Tájékoztatás, panasz

9.1 Tájékoztatás

A Feladó, a címzett, illetve meghatalmazottjaik kérésére a KunEx Futárszolgálat a futárszolgálati szerződés teljesítéséről, a küldemény sorsáról, a küldemény feladását követő 15. naptól számított 6 hónapon belül tájékoztatást ad (tudakozódás). A KunEx Futárszolgálat a tájékoztatást, a tudakozódást kérőnek a benyújtást követő 30 napon belül írásban megküldi.

A KunEx Futárszolgálat vállalja, hogy a futárszolgálati szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

Telefonon, faxon, e-mail-ben, internetes honlapon vagy más módon megismerhetővé teszi:
- Általános Szerződési Feltételeket,
- az alkalmazott futárszolgálati díjakat,
- a futárszolgálat állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét,
- minden egyéb közérdekű információt.

9.2 Felhasználói bejelentések, panaszok

A KunEx Futárszolgálat a postáról szóló 2003. évi CI. törvény és a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján lehetővé teszi, hogy Feladó a futárszolgálati szolgáltatással kapcsolatos bejelentését, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

Az ügyfelek a futárszolgálattal szembeni panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:
- faxon,
- telefonon,
- levélben,
- a futárszolgálati fuvarlevélen írott formában,
- egyéb megfelelő módon (pl.: e-mail, távirat útján).

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a Feladó állítja, hogy a KunEx Futárszolgálat által nyújtott szolgáltatás vagy a KunEx Futárszolgálat alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat. Nem minősül panasznak - a futárszolgálatot igénybevevő részéről kezdeményezett - a küldemény továbbításával és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk megismerésére irányuló tudakozódás szolgáltatás igénybevétele.

A KunEx Futárszolgálat az általa végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától egy éves jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított egy éves határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy magatartás megvalósítását követő 2 éves belül tehető.

Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a KunEx Futárszolgálat a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A KunEx Futárszolgálat a panaszt kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 (harminc) naptári napon belül az Ügyfélnek válaszol.

A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a futárszolgálathoz való beérkezés napjával kezdődik. Ha az ügyfél a szóban és telefonon benyújtott panaszra írásbeli választ kér, vagy írásban nyújtsa be panaszát, a vizsgálat eredményéről a KunEx Futárszolgálat a feladót írásban értesíti.

A KunEx Futárszolgálat a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni. A KunEx Futárszolgálat valamennyi panaszról nyilvántartást vezet. Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a KunEx Futárszolgálat a panaszra határidőn belül nem válaszol, a futárszolgálatot igénybevevő a 3. számú Mellékletben meghatározott hírközlési hatósághoz és a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjénél, vagy valamennyi esetlegesen felmerülő jogvita esetén a területileg illetékes bírósághoz fordulhatnak. A bíróság igénybevétele előtt a Gazdasági Kamara mellett működő Békéltető testület segítségével is megkísérelhető az ügy rendezése.

10. Adatkezelési szabályok, futárszolgálati adat- és titokvédelem

10.1 Adatszolgáltatás


A KunEx Futárszolgálatra vonatkozó olyan adatokat, amely a futárszolgálat igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a hírközlési hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a KunEx Futárszolgálat köteles a hírközlési hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A KunEx Futárszolgálat a jogszabályban meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

10.2 A személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

A KunEx Futárszolgálat a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.

(1) A KunEx Futárszolgálat az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

(2) A KunEx Futárszolgálat
a) a zárt küldeményt - az (4) bekezdésben foglaltak kivételével - nem bonthatja fel,
b) a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja,
c) a futárszolgálat teljesítése közben tudomására jutott adatot - a Feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a (6) bekezdésben említett szervezetek kivételévek - mással nem közölhet,
d) a küldeményt - tartalmának megismerése céljából - a Feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével másnak át nem adhatja,
e) a szolgáltatás teljesítéséről - a Feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével - másnak tájékoztatást nem adhat.

(3) A (2) bekezdés d) pontja alkalmazásában a Feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a küldemény futárszolgálati feladását igazoló dokumentumot bemutatja. A c) és e) pont tekintetében a Feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, ragszám), továbbá szükség esetén a feladó és a címzett nevét és a küldemény címzését a KunEx Futárszolgálattal elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.

(4) A KunEx Futárszolgálat a zárt küldeményt felbonthatja, ha
a) a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának megóvása nem biztosítható
b) a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása indokolt,
c) a postacsomag 6 hómapos megőrzési ideje lejárt.

(5) A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a KunEx Futárszolgálat az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

(6) A KunEx Futárszolgálatnak és a közreműködő tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a KunEx Futárszolgálat igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A KunEx Futárszolgálat és a közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) - a jogszabályi feltételek megtartása és erre irányuló megkeresés esetén - köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

10.3 A postai alkalmazott, megbízott és közreműködő felelőssége

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a KunEx Futárszolgálat alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét - a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is - a KunEx Futárszolgálattal azonos módon terheli, azok megszerzéséért felelősséggel tartozik.

11. Felelősség a futárszolgálati szolgáltatások teljesítéséért

A KunEx Futárszolgálat a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elvesztését és megsemmisülését is, a törvényben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.

A KunEx Futárszolgálat nem felel továbbá a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett (pl.: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében), ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény, ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehetőn hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta, a Feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl.: törékeny), illetve a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

A fenti bekezdéssel kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:
- a szolgáltatót a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta,
- a Feladót, illetve a címzettet abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.

Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át. Az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

11.1 Kártérítés

11.1.1 A kártérítés általános szabályai


Az ügyfél a KunEx Futárszolgálattal szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított egy éves elévülési időn belül érvényesítheti.

Az ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén a KunEx Futárszolgálattal szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén kárigény bejelentéséről készült jegyzőkönyv alapján van lehetőség.

Amennyiben a KunEx Futárszolgálatnak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a Feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:
- a sérült küldeményt átvette, vagy
- a Feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.

A KunEx Futárszolgálat az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény a küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

11.1.2 A kárigény bejelentésének módja

Ha a KunEx Futárszolgálat a panasz kivizsgálása során a küldemény megsemmisülését vagy elvesztését állapította meg, annak tényéről a futárszolgálat tájékoztatja feladót.

Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően egy éves elévülési időn belül teheti meg a KunEx Futárszolgálatnak.

A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról jegyzőkönyv kiállítása alapján van lehetőség kárigény bejelentésére.

Ha a KunEx Futárszolgálat a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt szolgáltató e jegyzőkönyv kísértében kézbesíti.

Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja - bizonyos esetekben a Feladó - a kárigény jegyzőkönyvön összegszerűen történő feltüntetésénél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át - veszi vissza - amelyet aláírásával igazol.

Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szólóm bejelentést a tudomást szerzéstől számított 3 munkanapon, a kézbesítést követő 8 napon belül kell megtenni és jegyzőkönyvbe foglalni.

11.1.3 A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt KunEx Futárszolgálat a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja.

A KunEx Futárszolgálat az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt - az elbírálástól számított - 8 naptári napon belül intézkedik.

A KunEx Futárszolgálat az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait közli az ügyféllel.

11.1.4 A kártérítés mértéke

A KunEx Futárszolgálat a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési általányt köteles fizetni.

A KunEx Futárszolgálat a garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése esetén fizetendő kártérítést a küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése folytán keletkezett kár alapulvételével határozza meg, amely összeg nem lehet kevesebb a késedelmes kézbesítés esetén fizetendő átalány összegénél.

Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a KunEx Futárszolgálat az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.

11.2 Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében

Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a KunEx Futárszolgálat a kártérítésben részesültet értesíti. A KunEx Futárszolgálat a küldeményt a kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a KunEx Futárszolgálat a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.

11.3 A futárszolgálat díj-visszafizetési kötelezettsége

A KunEx Futárszolgálat a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített futárszolgálati szolgáltatás díját - ezen tény megállapítását követően - a küldemény Feladójának visszafizeti.

A KunEx Futárszolgálat a futárszolgálat díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a Feladó a szerződéstől - a felvétel helyén a küldemény visszakérésével - a továbbítás előtt eláll, a küldemény a KunEx Futárszolgálat felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyre, KunEx Futárszolgálat a szolgálati szerződést nem teljesítette, a törékeny különleges szolgáltatással feladott küldemény megsérült.

A KunEx Futárszolgálat a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizet vissza (részleges díjvisszatérítés):

A túlfizetett összeget, ha a feladó vagy a címzett a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a KunEx Futárszolgálat kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható.

A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a KunEx Futárszolgálatnál továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

11.4 Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért

A garantált kézbesítésű idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a KunEx Futárszolgálat kártérítést köteles fizetni, kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

A KunEx Futárszolgálat a nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Ha belföldi forgalomban  a küldemény kézbesítése - illetve annak megkísérlése - a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elvesztésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ha az elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetén sem kell a KunEx Futárszolgálat részére visszafizetni.

12. A futárszolgálat teljesítésének minősége

A KunEx Futárszolgálat tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett futárszolgálati szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a KunEx Futárszolgálat választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

12.1 Átfutási idők belföldi forgalomban

A KunEx Futárszolgálat tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy a belföldi forgalomban feladott küldemények Feladótól a címzettig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:

A KunEx Futárszolgálat vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladó akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

13. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

A KunEx Futárszolgálat együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. A KunEx Futárszolgálat a szolgáltatás megkezdésével egyidejőleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

Budapest, 2010. szeptember 15.


1. számú Melléklet

A futárszolgálati szállításból kizárt tárgyak köre:
 
 • gyúlékony, valamint robbanásveszélyes anyagok
 • radioaktív anyagok
 • romlandó, fertőző anyagok
 • nem kielégítő módon és/vagy nem a kereskedelemben szokásos módon csomagolt áruk
 • speciális szállítást igénylő áruk
 • külön vezetői engedélyhez kötött anyagok
 • az ADR értelmében veszélyes áruk köre
 • földi maradványok
 • élő állatok
 • a szállítást végző személy testi épségét veszélyeztető anyagok
 • közbiztonságra veszélyes anyagok
 • a Magyar Köztársaság törvényeibe ütköző anyagok, dokumentumok szállítása
 • kábítószer, pszihotróp anyagok
 • fegyverek, lőszerek, robbanószerek
 • túlsúlyos, túlméretes tárgyak